Polityka Prywatności

Eduhouse Partnerhip Ltd (zwany dalej Eduhouse) przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji. Zasadniczo naszym celem jest gromadzenie danych osobowych, które otrzymujemy na zasadzie dobrowolności lub których uzyskanie jest niezbędne w celu umożliwienia przekazania informacji lub świadczenia usług dla naszych klientów.

Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

 1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Dane osobowe są przetwarzane przez Eduhouse Partnership Ltd z siedzibą w 20-22 Wenlock Road, London N1 7GU.

1.1 Cel przetwarzania danych

Dane osobowe, uzyskane od klientów, dostawców lub innych stron trzecich jak również osób fizycznych będących ich reprezentantami lub współpracujących z nami w ich imieniu, przetwarzamy w zakresie niezbędnym w celu świadczenia przez nas usług. Zakres ten zawiera, ale nie jest ograniczony do: właściwej identyfikacji osób kontaktowych lub reprezentantów naszych klientów, ich pracowników lub współpracowników, utrzymania relacji biznesowych zaś w przypadku potencjalnego sporu dotyczącego świadczonych usług lub współpracy możemy przetwarzać te dane osobowe w celu rozwiązania tego sporu. Jako część realizowanych przedsięwzięć i projektów możemy przetwarzać dane osobowe jak: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, dane kontaktowe lub inne odpowiednie dane zdefiniowane dalej i wynikające z realizowanych przedsięwzięć i projektów.

Korzystając z naszej strony internetowej Twoje dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności konkretnego serwisu. W zależności więc od strony internetowej, gdzie pozostawiasz dane, informujemy Cię każdorazowo o właściwych celach przetwarzania, jednak znając możliwości naszych serwisów możemy wskazać następujące znane nam cele przetwarzania danych:

 • rekrutacja,
 • rejestracja,
 • subskrypcja interesujących Ciebie materiałów,
 • zapisanie się do dedykowanego programu, konkursu lub akcji,
 • złożenie zapytania o ofertę,
 • zamówienie informacji marketingowych,
 • złożenie zapytania kontaktowego,
 • korzystanie z aplikacji lub narzędzi online.

W sytuacji gdy przekażesz swoje dane osobowe do Eduhouse będziemy je wykorzystywali w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Dane osobowe nie są wykorzystywane dla innych celów chyba, że uzyskaliśmy Twoją zgodę lub jest to wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa lub profesjonalne standardy.

Podanie danych jest w tych przypadkach zawsze dobrowolne. Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego klienta i współpracujesz z nami w jego imieniu możliwe jest, że otrzymamy Twoje dane kontaktowe od naszego klienta w związku z wyznaczeniem przez niego osób reprezentujących lub kontaktujących się z nami w jego imieniu.

1.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

W zależności od celu, w jakim Twoje dane są przetwarzane, Eduhouse ma właściwe podstawy prawne przetwarzania Twoich danych, na przykład:

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi, rozwiązanie sporu, utrzymanie kontaktów biznesowych, identyfikacja reprezentantów, osób kontaktowych lub innych pracowników lub współpracowników naszych klientów działających w imieniu tychże naszych klientów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Inne przykłady prawnie uzasadnionego interesu o którym mowa powyżej obejmują:

 • zapobieganie nadużyciom, działaniom o charakterze kryminalnym oraz działanie w celu ochrony naszych systemów IT,
 • personalizacja doświadczeń użytkowników online oraz poprawa wydajności, użyteczności i efektywności obecności Eduhouse w Internecie,
 • przeprowadzanie oraz analizowanie naszej działalności marketingowej chyba, że zgodnie z przepisami prawa wymaga to udzielenia odrębnej zgody,
 • wywiązania się z naszych obowiązków korporacyjnych oraz wynikających z odpowiedzialności społecznej,
 • skorzystania z naszych podstawowych praw obowiązujących w UE zgodnie z art. 16 i 17 Karty Podstawowych Praw w tym wolności prowadzenia działalności gospodarczej i prawa własności.

2. Gromadzenie informacji

W niektórych przypadkach Eduhouse i dostawcy usług wykorzystują cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej.

Tego typu informacje nie zawsze są danymi osobowymi, jednakże posiadając inne dodatkowe informacje można je powiązać z konkretnymi osobami.

2.1. Adresy IP

Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

2.2. Pliki cookie

Pliki cookie są umieszczane przez nasz serwis internetowy w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na naszej stronie, co pozwala naszej witrynie internetowej zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów.

Na niektórych naszych stronach internetowych wyświetla się baner z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie w komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, działania prowadzone za pośrednictwem komputera użytkownika lub podłączonego do Internetu urządzenia nie będą monitorowane w celach marketingowych. Drugi rodzaj plików cookie, znany także jako sesyjne pliki cookie, może być wymagany do obsługi wybranej funkcji. Pliki cookie tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez użytkownika zgody na ich umieszczenie w komputerze. Wybór użytkownika zostanie zachowany w pliku cookie na okres 90 dni. Jeśli użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki cookie ze swojej wyszukiwarki internetowej.

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Poszczególne witryny Eduhouse mogą wykorzystywać inne narzędzia i widgety stron trzecich w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookie na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie na naszych witrynach.

Same pliki cookie nie zawierają informacji o adresie mailowym użytkownika i jego danych osobowych. Nasze raporty analityczne mogą zawierać inne identyfikatory, m.in. adresy IP, które są wykorzystywane w celu określenia liczby unikalnych użytkowników naszych stron internetowych oraz trendów wg kraju pochodzenia, a nie określania tożsamości poszczególnych użytkowników.

Dostęp do części witryny wymagającej dostępu przeznaczonej dla zarejestrowanych użytkowników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczanie przez nas plików cookie na komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu.

2.3. Google Analytics

Eduhouse korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez Eduhouse znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

3. Widgety i aplikacje społecznościowe

Na stronach internetowych Eduhouse mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na witrynach Eduhouse. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

4. Dzieci

Eduhouse rozumie znaczenie ochrony prywatności dzieci, szczególnie w Internecie. Jedną z zasad polityki Eduhouse w tym zakresie jest zaniechanie świadomego gromadzenia lub przechowywania danych o osobach poniżej 16 roku życia, za wyjątkiem sytuacji, w których dane tego typu są częścią działań związanych z realizacją profesjonalnych usług.

5. Udostępnianie danych osobowych

Eduhouse nie ujawnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym. Jeżeli jest to niezbędne i wynika z przepisów prawa Eduhouse udostępnia dane osobowe w odpowiedzi na zapytania ze strony organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania a także w celu działania zgodnego z odpowiednimi przepisami prawa, poleceniami lub przepisami wydanymi przez organa wymiaru sprawiedliwości a także przepisami wydanymi przez instytucje rządowe i zawodowe.

Eduhouse może w określonych przypadkach ujawnić dane osobowe pracownikom lub współpracownikom Eduhouse (współadministratorów), bądź też w – formie powierzenia ich przetwarzania – może je ujawnić firmom zewnętrznym lub dostawcom usług lub sprzedawcom działającym w naszym imieniu, aby zrealizować zgłoszenia użytkowników lub świadczyć usługi na rzecz klientów. W przypadku współpracy z dostawcami usług możemy przekazać uzyskane przez nas dane osobowe stronom trzecim – dostawcom usług Eduhouse współpracuje z dostawcami takich usług aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym imieniu. Eduhouse przekaże dane osobowe stronom trzecim wyłącznie gdy są spełnione nasze rygorystyczne standardy dotyczące przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa. Eduhouse przekazuje dane osobowe tym stronom trzecim jedynie w zakresie jaki jest niezbędny do świadczenia przez te strony usług dla Eduhouse.

6. Wybór użytkownika odnośnie przekazywania danych

Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej Eduhouse podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże Eduhouse może wymagać przesłania określonych danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług lub wydarzeń. Użytkownik może zostać także zapytany przez Eduhouse, czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, na co dany użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie. W przypadku rezygnacji z subskrypcji, Eduhouse stara się niezwłocznie usunąć informacje na temat użytkownika, jednakże może okazać się, że w celu spełnienia życzenia użytkownika konieczne będzie podanie przez niego dodatkowych danych.

Jak już wspomniano wcześniej, użytkownicy mają możliwość skonfigurowania swych przeglądarek internetowych w taki sposób, by odrzucały wszystkie pliki cookie lub powiadamiały o ich instalacji. Należy jednak pamiętać, że po odrzuceniu plików cookie, niektóre elementy serwisu Eduhouse mogą nie działać poprawnie.

7. Dostęp do danych

Jeśli przekazujesz nam swoje dane osobowe, w większości przypadków masz do nich odpowiedni dostęp, dzięki czemu możesz je modyfikować lub poprawiać wszelkie ewentualne błędy w nich zawarte. Możesz również przesłać na adres help@eduhouse.eu prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, w związku z czym Eduhouse podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.

Powinieneś pamiętać, o prawach, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, o których mowa w RODO, tj.:

 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych
 • prawo do sprostowania danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Bezpieczeństwo i integralność danych

Eduhouse stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki Eduhouse w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym

 • są one niezbędne do realizacji Twojego zgłoszenia,
 • są one niezbędne do realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub polityk, regulacji bądź innych wymagań.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności (a zwłaszcza celu), w jakich dane osobowe zostały zebrane.

Dane osobowe, które przetwarzane były na podstawie wyrażonej zgody po jej wycofaniu lub wygaśnięciu będą usunięte lub zanonimizowane.

Dane osobowe przekazane w trakcie trwania relacji biznesowych, dotyczące naszych klientów lub partnerów biznesowych (osób fizycznych) lub ich reprezentantów (w tym wyznaczonych osób kontaktowych) będą przetwarzane w okresie trwania takich relacji a po ich zakończeniu będą przechowywane jeżeli:

 • przepisy prawa nakładają na Eduhouse obowiązek przechowywania danych osobowych w tym w celu spełnienia regulacyjnych wymagań dotyczących działalności biznesowej Eduhouse,
 • przechowywanie danych osobowych przez Eduhouse jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Eduhouse.

W przypadku danych osobowych osób kontaktowych będziemy przetwarzać te dane kontaktowe w celu utrzymania relacji biznesowych w okresie ich trwania chyba, że (o ile jest to zgodne z RODO) zostanie zgłoszony sprzeciw wobec takiego przetwarzania

9. Odsyłacze do innych stron

Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie Eduhouse odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej.

10. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Eduhouse może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Eduhouse chroni dane osobowe użytkowników.

11. Pytania odnośnie Polityki Prywatności

Eduhouse dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z nami wysyłając maila na adres: help@eduhouse.eu . Na podany adres można również zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zgodności z naszą Polityką Prywatności.


Fear Of Missing Out?

Sign up with your email address to receive tips and updates
SUBSCRIBE NOW
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me